Решение (ЕС) 2016/1001 на Съвета от 20 юни 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС — Централна Америка във връзка с обяснителните бележки към член 15 от приложение II към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна