Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 17 март 2005 г. Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 17 март 2005 г.#AFCon Management Consultants, Patrick Mc Mullin и Seamus O'Grady срещу Комисия на Европейските общности.#Иск за обезщетение за вреди.#Дело T-160/03.