Наредба № Н-11 0т 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност н чуждестранни лица установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността