Решение на Комисията от 19 декември 2003 година за разрешаване, по отношение на търговията с посадъчен материал от картофи на цялата или части от територията на някои държави-членки, на прилагането на по-строги мерки срещу някои болести от мерките, предвидени в приложения I и II към Директива 2002/56/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2003) 4833) (текст от значение за ЕИП) (2004/3/ЕО)