/* */

Определение на Съда (девети състав) от 7 април 2016 г.#Antonio Tita и др. срещу Ministero della Giustizia и др.#Преюдициално запитване, отправено от Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.#Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Директива 89/665/ЕИО — Обществени поръчки — Национална правна уредба — Съдебни такси за достъп до административно правосъдие в областта на обществените поръчки — Право на ефективни правни средства за защита — Възпиращи такси — Съдебен контрол на административните актове — Принципи на ефективност и равностойност.#Дело C-495/14. Определение на Съда (девети състав) от 7 април 2016 г.