Ispravak Komunikacije Komisije u okviru provedbe Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima i izmjeni Direktive 95/16/EZ (preinaka) (SL C 14 od 15.1.2016.)