Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 649/2013 z  8. júla 2013 , ktorým sa stanovujú výnimky z nariadenia (ES) č. 1122/2009 a nariadenia (EÚ) č. 65/2011, pokiaľ ide o zníženie súm pomoci za oneskorené podanie jednotných žiadostí týkajúcich sa vysokohorských pasienkov v horských oblastiach Rakúska na rok 2013