Provedbena uredba Komisije (EU) br. 649/2013 оd 8. srpnja 2013. o odstupanju od Uredbe (EZ) br. 1122/2009 i Uredbe (EU) br. 65/2011 o smanjenju iznosa potpore za zakašnjelo podnošenje jedinstvenih zahtjeva u vezi s alpskim pašnjacima u planinskim područjima Austrije za 2013.