Регламент (ЕО) № 2329/98 на Съвета от 22 октомври 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 357/79 относно статистическите изследвания на площите с лозя$