Писмен въпрос E-0798/06, зададен от Hiltrud Breyer (Verts/ALE) на Комисията. Radio frequency identification (RFID)