Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8054 — 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/TCR CapVest) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)