Υπόθεση F-22/14: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 27ης Ιουνίου 2016 — Gyarmathy κατά ΕΚΠΝΤ