Věc C-208/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. dubna 2016 Spolkovou republikou Německo proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 4. února 2016 ve věci T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH v. Evropská komise