Делегиран регламент (ЕС) 2016/1401 на Комисията от 23 май 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти за методологиите и принципите на оценяване на задълженията, произтичащи от деривати (Текст от значение за ЕИП) C/2016/2967