Решение на Съда (трети състав) от 28 януари 2016 г.#Наказателно производство срещу Rosanna Laezza.#Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Frosinone.#Преюдициално запитване — Членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС — Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Хазартни игри — Решение на Съда, с което се обявява за несъвместима с правото на Съюза национална правна уредба относно концесиите за дейност по събиране на залози — Реорганизация на системата посредством нов публичен търг — Безвъзмездно отстъпване на ползването на собствени материални и нематериални активи, които представляват система на управление и събиране на залози — Ограничаване — Императивни съображения от общ интерес — Пропорционалност.#Дело C-375/14. Решение на Съда (трети състав) от 28 януари 2016 г.