Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9372 — EPH / AES Ballylumford / AES Kilroot Power) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)