Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9372 — EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)