Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/782 на Комисията от 19 май 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 май 2016 година заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 891/2009 в сектора на захарта, и за временно прекратяване на подаването на заявления за такива лицензии