Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8013 — Pitpoint/Primagaz/Pitpoint.LNG JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)