Дело T-846/14: Решение на Общия съд от 21 януари 2016 г. — Spokey/СХВП — Leder Jaeger (SPOKeY) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „SPOKeY“ — По-ранна словна марка на Общността „SPOOKY“ — Обявяване за частично недействителна — Член 53, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Разглеждане на доказателствата — Член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)