Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 1999/5/EО на Европейския парламент и на Съвета. за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства и за взаимното признаване на тяхното съответствие (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)Текст от значение за ЕИП