Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4721 — AIG Capital Partners/Bulgarian Telecommunications Company) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП