Писмен въпрос E-2898/07 зададен от Michl Ebner (PPE-DE) на Комисията. Ограничено допускане до служба в лесничействата в Италия