Дело T-156/15: Решение на Общия съд от 12 март 2019 г. — Франция/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от Франция — Схема за помощи за площ — Процесуални гаранции — Регламент (ЕО) №o 885/2006 — Понятието „постоянни пасища“ — Регламент (ЕО) №o 1120/2009 — Национална система за контрол, установена въз основа на несъответстваща дефиниция на фуражни площи — Изключване на всички разходи — Пропорционалност — Програма за развитие на селските райони — Мерки за подпомагане на развитието на селските райони — Области с неблагоприятни природни условия — Регламент (ЕО) №o 1975/2006 — Регламент (ЕС) №o 65/2011 — Фиксирана финансова корекция — Проверки на място — Критерий за натовареност — Преброяване на животни — Временна схема за преструктуриране на захарната промишленост — Регламент (ЕО) №o 320/2006 — Регламент (ЕО) №o 968/2006 — Условия за отпускане на помощта за преструктуриране — Понятието „производствени съоръжения“ — Преценка на използването на силозите към датата на подаване на заявлението за отпускане на помощта — Понятието „пълно демонтиране“ — Пропорционалност — Равно третиране — Приложение 2 към Документ VI/5330/97)