Заключение на генералния адвокат VerLoren van Themaat представено на28 април 1982 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Неизпълнение на задължения от държава-членка. # Дело 91/81. TITJUR Комисия/Италия