Комисия/Франция TITJUR Заключение на генералния адвокат Mancini представено на26 октомври 1983 г. # Комисия на Европейските общности срещу Френска република. # Държавни помощи. # Дело 52/83.