Дело T-32/15: Решение на Общия съд от 12 май 2016 г. GRE/EUIPO (Mark1) („Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „Mark1“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009“)