Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 68/95 av den 15 december 1995 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet