Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 68/95, της 15ης Δεκεμβρίου 1995, για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ