Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt TITJUR Заключение на генералния адвокат Mancini представено на7 март 1985 г. # Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V. срещу Hauptzollamt Stuttgart-West. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Baden-Württemberg - Германия. # Дело 81/84.