Регламент (ЕИО) № 2211/78 на Съвета от 26 септември 1978 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко$