Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/945 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών