Решение на Комисията от 18/01/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7855 - AGEAS / AXA PORTUGAL) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)