Писмен въпрос E-1491/05, зададен от Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) на Комисията. New Opera project