TITJUR Решение на Съда (шести състав) от 26 октомври 2006 г. # Комисия на Европейските общности срещу Република Финландия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2001/42/ЕО. # Дело C-159/06. Комисия/Финландия