/* */

Дело C-315/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiewicz (Преюдициално запитване — Самостоятелно заети търговски представители — Директива 86/653/ЕИО — Член 17, параграф 2 — Обезщетение за клиентела — Условия за предоставяне — Привличане на нови клиенти — Понятието „нови клиенти“ — Клиенти на принципала, купуващи за първи път стоките, чието пласиране е било поверено на търговския представител)