Регламент (EO) № 211/2005 на Комисията от 4 февруари 2005 година за изменение на Регламент (EO) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) 1 и 2 и Международни счетоводни стандарти (IAS) № 12, 16, 19, 32, 33, 38 и 39 (текст от значение за ЕИП)$