Писмен въпрос E-4872/06 зададен от Umberto Guidoni (GUE/NGL) на Комисията. Задълбочено проучване относно правните и фактическите предпоставки за ново законодателство