Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/777 на Комисията от 12 юни 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 по отношение на датите на прилагане и някои преходни разпоредби след удължаването на срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)