Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/39 на Комисията от 14 януари 2016 година за изменение във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Мексико в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат внасяни или да преминават транзитно през територията на Съюза определени стоки, получени от домашни птици (Текст от значение за ЕИП)