2006/892/EG: Kommissionens beslut av den 5 december 2006 om ändring av besluten 2006/7/EG, 2006/265/EG och 2006/533/EG med avseende på förlängningen av deras tillämpningsperiod [delgivet med nr K(2006) 5860] (Text av betydelse för EES)