2006/892/ES: Odločba Komisije z dne 5. decembra 2006 o spremembi odločb 2006/7/ES, 2006/265/ES in 2006/533/ES glede podaljšanja njihovega obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5860) (Besedilo velja za EGP)