2006/892/ES: Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2006 , ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/7/ES, 2006/265/ES a 2006/533/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia ich uplatňovania [oznámené pod číslom K(2006) 5860] (Text s významom pre EHP)