2006/892/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 5. decembris ), ar ko groza Lēmumu 2006/7/EK, 2006/265/EK un 2006/533/EK attiecībā uz šo lēmumu piemērošanas termiņa pagarināšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5860) (Dokuments attiecas uz EEZ)