2006/892/EB: 2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 2006/7/EB, 2006/265/EB ir 2006/533/EB bei pratęsiantis jų taikymo laikotarpį (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5860) (Tekstas svarbus EEE)