2006/892/EY: Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2006 , päätösten 2006/7/EY, 2006/265/EY ja 2006/533/EY muuttamisesta niiden soveltamisajan pidentämisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5860) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)