2006/892/EÜ: Komisjoni otsus, 5. detsember 2006 , millega muudetakse otsuseid 2006/7/EÜ, 2006/265/EÜ ja 2006/553/EÜ seoses nende kohaldamisaja pikendamisega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5860 all) (EMPs kohaldatav tekst)