2006/892/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2006 , για την τροποποίηση των αποφάσεων 2006/7/ΕΚ, 2006/265/ΕΚ και 2006/533/ΕΚ σχετικά με την παράταση της περιόδου εφαρμογής τους [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5860] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)