Решение на Комисията от 5 декември 2006 година за изменение на решения 2006/7/EО, 2006/265/EО и 2006/533/EО по отношение удължаване на техните периоди на прилагане (нотифицирано под номер C(2006) 5860)Текст от значение за ЕИП.$