2005/964/EG: Rådets beslut av den 21 december 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av ett avtal om tullfrihet för flerchipskretsar Text av betydelse för EES